Statut

Capitolul 1. Denumire, participanți, structură, formă juridică, sediul, durata de activitate

Art. 1.1. Denumirea Centrului de Cercetare este “Centrul de Cercetări Interdisciplinare în Ştiinţe” (acronim 2CIS)

Art. 1.2. Centrul de Cercetare “Centrul de Cercetări Interdisciplinare în Ştiinţe” este o entitate de cercetare științifică integrată în structura Facultății de ŞTIINŢE din cadrul Universității din Craiova, funcționând în conformitate cu Statutului Centrului de Cercetare
“Centrul de Cercetări Interdisciplinare în Ştiinţe”.

Art. 1.3. Centrul de cercetare “Centrul de Cercetări Interdisciplinare în Ştiinţe” reunește cadre didactice titulare, cadre didactice asociate, cercetatori, cercetatori asociati, doctoranzi si studenți de la Facultatea de Stiinte cu preocupări în domeniul de cercetare Chimie, Fizica, Geografie, Informatica, Matematica.

Art. 1.4. Centrul de cercetare “Centrul de Cercetări Interdisciplinare în Ştiinţe” este o entitate de cercetare care gestionează și coordonează activitățile a 6 laboratoare de cercetare:
• Laborator de chimie aplicată
• Laborator de fizica teoretică şi computatională
• Laborator de fizică aplicată
• Laborator de cercetare avansată în geografie aplicată, turism şi analiză teritorială
• Laborator de cercetare în informatică
• Laborator de cercetare, educaţie şi promovare a matematicii în ştiinţă, tehnică şi societate

Art. 1.5. Centrul de Cercetare “Centrul de Cercetări Interdisciplinare în Ştiinţe” este reprezentat pe plan administrativ de către director, iar reprezentarea juridică este asigurată de către Universitatea din Craiova.

Art. 1.6. Sediul Centrului de Cercetare “Centrul de Cercetări Interdisciplinare în Ştiinţe” este în cadrul Universității din Craiova, Facultatea de Ştiinţe, adresa Str. A. I. Cuza nr 13, Craiova, Jud Dolj, tel0251415077, fax. 0251415077, e-mail: ucvstiinte@gmail.com

Art. 1.7. Durata de activitate a Centrului de Cercetare “Centrul de Cercetări Interdisciplinare în Ştiinţe” este nelimitată, cu conditia evaluarii periodice conform regulamentelor interne ale UCv

Capitolul 2. Scopul si necesitatea constituirii

Art. 2.1. Scopul constituirii Centrului de Cercetare “Centrul de Cercetări Interdisciplinare în Ştiinţe” constă în:
a) dezvoltarea cercetarii stiintifice la nivelul Facultatii de Stiinte
b) promovarea rezultatelor cercetarii stiintifice pe plan national si international
c) diseminarea rezultatelor cercetarii si a reglementarilor din domeniile de interes şi valorificarea rezultetelor cercetarii
d) formarea continua, dezvoltarea şi motivarea resurselor umane, pentru asigurarea competenţei şi eticii profesionale în activităţile de cercetare-dezvoltare

Art. 2.2. Necesitatea constituirii Centrului de cercetare “Centrul de Cercetări Interdisciplinare în Ştiinţe” este susținută de:
a) structura Facultatii de Stiinte
b) integrarea directiilor de cercetare actuale intr-o structura unitara, inovativa
c) dezvoltarea unor directii de cercetare interdisciplinare pornind de la structura centrului de cercetare

Capitolul 3. Principii de funcționare

Art. 3.1. Activitatea din cadrul centrului de cercetare stiintifica este organizata sub conducerea directorului centrului de cercetare cu sprijinul consiliului stiintific al centrului de cercetare.
Consiliul stiintific al centrului de cercetare este format din responsabilii laboratoarelor de cercetare, din 1-3 membri ai centrului cu rezultate deosebite in cercetare şi un reprezentant al doctoranzilor.

Art. 3.2.
a) Directorul este ales prin vot de către membrii consiliului stiintific, o dată la 4 ani și reprezintă centrul de cercetare “Centrul de Cercetări Interdisciplinare în Ştiinţe”
b) Responsabilul de laborator de cercetare este ales prin vot de catre membrii laboratorului de cercetare, o data la 4 ani si reprezinta laboratorul de ceretare in consiliul stiintific al centrului de cercetare.
c) Membrii consiliului stiintific al centrului de cercetare indeplinesc obligatoriu conditia cu 1/6 si posteaza pe pagina de internet a centrului de cercetare CV-ul.

Art. 3.3. Consiliul stiintific are următoarele atribuții:
a) coordonarea și corelarea activităților de cercetare din cadrul laboratoarelor de cercetare
b) identificarea și atragerea de surse de finanțare pentru desfasurarea in conditii optime a activitatii de cercetare;
c) atragerea unor personalitati stiintifice international in derularea unor proiecte

Directorul centrului de cercetare are urmatoarele atributii:
a) reprezentarea Centrului de Cercetare “Centrul de Cercetări Interdisciplinare în Ştiinţe” în relația cu Universitatea din Craiova;
b) reprezentarea Centrului de Cercetare în relațiile cu beneficiarii și partenerii;
c) realizeaza situatii si rapoarte cu privire la activitatea de cercetare din cadrul centrului de cercetare si rezultatele acesteia

Responsabilul de laborator cercetare are urmatoarele atributii:
a) reprezinta laboratorul de cercetare in relatia cu consiliul stiintific
b) coordoneaza si coreleaza activitatile de cercetare din cadrul directiilor de cercetare aferente laboratorului
c) realizeaza situatii si rapoarte cu privire la activitatea de cercetare din cadrul laboratorului si rezultatele acesteia

Art. 3.4. Consiliul stiintific ia decizii, de regulă, prin consens. Dacă acesta nu poate fi obținut, se pot adopta hotărâri în cadrul sedintei consiliului stiintific prin votul membrilor prezenți cu majoritatea simplă. Hotărârile adoptate sunt obligatorii pentru membrii Centrului de Cercetare “Centrul de Cercetări Interdisciplinare în Ştiinţe”.

In cadrul laboratorului se iau decizii, de regulă, prin consens. Dacă acesta nu poate fi obținut, se pot adopta hotărâri prin votul membrilor prezenți cu majoritatea simplă (jumătate plus unul). Hotărârile adoptate sunt obligatorii pentru membrii laboratorului de cercetare.

Capitolul 4. Patrimoniul centrului de cercetare

Art. 4.1. Centrul de Cercetare “Centrul de Cercetări Interdisciplinare în Ştiinţe” poate beneficia de:
a) donaţii particulare şi sponsorizări din partea unor entităţi economice;
b) bunuri obtinute din fondurile rezultate din activitatile de cercetare organizate in cadrul centrului, activitatile de diseminare si valorificare a rezultatelor cercetarii, din activităţile ştiinţifice, culturale sau din activităţile de formare continua
Art. 4.2. Activitatea de cercetare a Centrului este sustinuta de baza materiala a Departamentelor Facultatii de Stiinte

Capitolul 5. Finanțarea centrului de cercetare

Art 5.1. Finanțarea Centrului de Cercetare “Centrul de Cercetări Interdisciplinare în Ştiinţe” este asigurată din:
a) fondurile rezultate din activitatile de cercetare organizate in cadrul centrului, activitatile de diseminare si valorificare a rezultatelor cercetarii, din activităţile ştiinţifice, culturale sau din activităţile de formare continua.
b) donaţii particulare şi sponsorizări din partea unor entităţi economice;

Fondurile pot fi folosite pentru:
a) plata cotizaţiilor către organizaţii profesionale din domeniul de activitate al centrului de cercetare;
b) editarea şi tipărirea unor publicaţii stiintifice din domeniul de activitate al centrului de cercetare;
c) sprijinirea membrilor centrului de cercetare în activitatile specifice de cercetare, participarea la conferinţe, sesiuni de comunicări, cursuri şi stagii de perfecţionare şi dezvoltare profesională sau alte evenimente de natură profesionale.

Capitolul 6. Alte dispoziții

Art 6.1 a) Consiliul de conducere al Centrului de Cercetare “Centrul de Cercetări Interdisciplinare în Ştiinţe” poate angaja temporar personal de cercetare din exterior pentru îndeplinirea obiectivelor asumate în condițiile legii și ale reglementărilor Universității din Craiova. Remunerarea se va face din resursele proprii.
b) Colectivele de cercetare sunt formate din cadre didactice care desfășoară activitate științifică, studenți și doctoranzi, și alte persoane; toate informațiile ce se referă la lucrările desfășurate pentru terți în cadrul Centrului de Cercetare sunt confidențiale, publicarea sau valorificarea directă a rezultatelor fiind posibilă numai cu acordul acestora.
c) Pentru realizarea obiectivelor, Consiliul de conducere al Centrului de Cercetare, cu acordul Universității din Craiova, poate să încheie contracte de prestări servicii cu terți.
d) Evidența financiară și contabilă a Centrului de Cercetare se ține de către compartimentele specializate ale Universității din Craiova.

Art 6.2 Apartenenta la unul dintre laboratoarele din cadrul Centrului de Cercetare “Centrul de Cercetări Interdisciplinare în Ştiinţe” se realizeaza prin liber consimtamant.

Art 6.3 Centrul de Cercetare “Centrul de Cercetări Interdisciplinare în Ştiinţe” poate stabili relații de colaborare cu alte centre de cercetare sau instituții în probleme de interes comun.

Capitolul 7. Dispoziții finale

Art. 7.1. Prezentul statut, avizat de Consiliul Facultatii de Stiinte si aprobat de Senatul Universității din Craiova devin cadru de funcționare al Centrului de Cercetare “Centrul de Cercetări Interdisciplinare în Ştiinţe”,
Art. 7.2. Centrul de Cercetare “Centrul de Cercetări Interdisciplinare în Ştiinţe” își începe activitatea în urma aprobării funcționării de către Senatul Universității din Craiova.

Art. 7.3. Modificări ale prezentului statut sunt posibile la propunerea Consiliului Stiintific al Centrului de Cercetare “Centrul de Cercetări Interdisciplinare în Ştiinţe” numai cu avizul Consiliului Facultatii de Stiinte și cu aprobarea Senatului Universității din Craiova

Scroll to top